Chuyển tới nội dung

ĐỨC THÁNH LINH – NGÀY 5

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Năm của chủ đề ĐỨC THÁNH LINH với câu hỏi “ĐỨC THÁNH LINH GIÚP CHÚNG TA HIỂU LỜI CHÚA TRONG KINH THÁNH BẰNG CÁCH NÀO?”

Bạn có bao giờ hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta Đức Thánh Linh hay không?
Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để Ngài xóa bôi tội lỗi của chúng ta. Và Chúa ban Thánh Linh để chúng ta có thể nhận biết Chúa Giê-xu.

Một trong những cách mà Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhận biết Chúa Giê-xu đó là thông qua Kinh Thánh. Khi chúng ta thưa chuyện và cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn, khi chúng ta đọc Kinh Thánh và mở lòng mình ra, thì Chúa hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta nhận biết Chúa Giê-xu.

Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Ngài làm chứng về Chúa Giê-xu.

Nhưng cách mà Đức Thánh Linh muốn dạy dỗ chúng ta về Chúa Giê-xu đó là thông qua Kinh Thánh. Và đó cũng chính là thách thức cho rất nhiều Cơ Đốc Nhân. Chúng ta đều muốn kinh nghiệm được Đức Thánh Linh, và chúng ta muốn biết Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta lại cảm thấy khó khăn khi dành thời gian để đọc Kinh Thánh. Nhưng nếu bạn muốn có một mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu, bạn phải cam kết đọc Kinh Thánh thường xuyên. Và sự thật là khi bạn càng dành nhiều thời gian cho Lời Chúa, bạn sẽ càng khao khát có nhiều thời gian hơn nữa để có thể khám phá hết những sự khôn ngoan và sự khích lệ mà Lời Ngài mang lại.

Quay lại với câu hỏi: “ĐỨC THÁNH LINH GIÚP CHÚNG TA HIỂU LỜI CHÚA TRONG KINH THÁNH BẰNG CÁCH NÀO?” , thì chúng ta biết “KHI CHÚNG TA ĐỌC VÀ HỌC LỜI CHÚA ĐƯỢC GHI CHÉP TRONG KINH THÁNH THÌ ĐỨC THÁNH LINH SOI SÁNG CHO CHÚNG TA HIỂU BIẾT LẼ THẬT CÁCH RÕ RÀNG VỀ CHÚA GIÊ-XU. NHỜ ĐÓ MỖI CHÚNG TA ĐƯỢC GẶP CHÚA CÁCH CÁ NHÂN THÔNG QUA LỜI NGÀI.”

Hãy dành ít thời gian hôm nay để cầu nguyện và xin Chúa ban cho bạn có một tấm lòng khát khao Lời Chúa. Hãy cầu xin Chúa khiến cho Lời của Ngài sống trong bạn.
1. “Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến. Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con.” – Giăng 16:13-14 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.” – Giăng 14:16-17 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Chúng tôi truyền đạt điều này, không nhờ những ngôn từ học hỏi được nơi sự khôn ngoan của loài người, nhưng nhờ sự chỉ dạy của Thánh Linh, dùng lời lẽ thuộc linh giãi bày những chân lý thuộc linh. Người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi người ấy xem những điều này là điên rồ và không thể hiểu được, vì phải được phán đoán cách thuộc linh. Nhưng, người có Thánh Linh thì xét đoán mọi sự, còn chính người ấy thì không bị ai xét đoán. ‘Vì ai đã biết được tâm trí của Chúa, để chỉ bảo Ngài?’ Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.” – I Cô-rinh-tô 2:13-16 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
Lạy Chúa, là Đấng yêu chúng con vô điều kiện, chúng con dâng lời cảm tạ vì ơn lớn lao lạ lùng Ngài ban cho mỗi chúng con, cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban Đức Thánh Linh ở cùng và soi dẫn để chúng con hiểu được lẽ thật mà Chúa ban. Xin giúp chúng con yêu quý Lời Ngài và để Lời Ngài là kim chỉ nam hướng dẫn mỗi chúng con luôn luôn. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!
*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!