Chuyển tới nội dung

ĐỨC THÁNH LINH – NGÀY 6

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Sáu của chủ đề ĐỨC THÁNH LINH với câu hỏi “ĐƯỢC ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH NGHĨA LÀ GÌ?”
Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng: “Tại sao Chúa lại ban Đức Thánh Linh cho chúng ta?” Và cụ thể hơn là “Mục đích của sự ban cho Thánh Linh này là gì?”

Có phải khi có Đức Thánh Linh thì bạn có thể thực hiện những phép lạ, nói tiếng lạ, hay thậm chí là có thể chữa bệnh cho một ai đó hay không? Điều đó có thể có hoặc cũng có thể không. Đúng như vậy! Những phép lạ có thể hoàn toàn xảy ra, và bạn có thể đã từng chứng kiến tận mắt một phép lạ nào đó diễn ra. Nhưng những phép lạ không phải là lý do chính để Đức Chúa Trời làm đầy dẫy Đức Thánh Linh trong chúng ta.

Ngài đổ đầy Đức Thánh Linh để tội lỗi chúng ta được xóa bôi. Ngài cũng đổ đầy Đức Thánh Linh để chúng ta có một mối liên hệ với Con Trời là Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời cũng đổ đầy Đức Thánh Linh để chúng ta được nên thánh. Và cuối cùng, Chúa đổ đầy Thánh Linh trong chúng ta để chúng ta trở nên những nhân chứng sống về Đức Chúa Giê-xu cho thế gian này.

Được đầy dẫy Đức Thánh Linh là một điều tuyệt vời, một kinh nghiệm về sự ban cho sự sống. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng của Đức Chúa Trời! Và bởi quyền năng của Đức Chúa Trời giúp chúng ta tăng trưởng hơn trong mối liên hệ với Chúa Giê-xu, để chúng ta vượt qua được tội lỗi, và để cho chúng ta chia sẻ Tin Lành về Chúa Giê-xu đến cho thế gian.

Đức Thánh Linh cũng đổ đầy tình yêu của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Và bởi tình yêu của Đức Chúa Trời khiến chúng ta yêu mến Ngài và cũng yêu mến những người xung quanh chúng ta. Khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta có niềm khao khát để thờ phượng Chúa và yêu thương người khác.

Đó là tất cả về Đức Thánh Linh! Những sự ban cho của Ngài là để giúp cho mối liên hệ chúng ta với Chúa mạnh mẽ và mật thiết hơn, để chúng ta rao giảng về tình yêu của Ngài đến cho thế giới này.

Quay trở về với câu hỏi: “ĐƯỢC ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH NGHĨA LÀ GÌ?” Điều đó “NGHĨA LÀ CHÚNG TA ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM NĂNG QUYỀN VÀ TÌNH YÊU PHỤC HỒI ĐẦY SỨC SỐNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, NHIỀU ĐẾN NỖI THÔI THÚC CHÚNG TA MUỐN THỜ PHƯỢNG VÀ VÂNG PHỤC NGÀI CÁCH TRỌN VẸN.”

Hãy xin Chúa đổ đầy Đức Thánh Linh trong lòng bạn để từng ngày bạn yêu mến Chúa và yêu thương người khác nhiều hơn. Hãy hỏi Chúa cách Ngài muốn bạn vận dụng những sự ban cho của Đức Thánh Linh để bạn bày tỏ về Ngài cho những người xung quanh.

Lời Chúa có chép:
1. “Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ.” – Công Vụ Các Sứ Đồ 4:31 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung. Người này được Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được lời nói tri thức. Cùng một Thánh Linh ban cho người nầy đức tin; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được ân tứ chữa bệnh. Người thì được làm các phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần linh, người thì được nói các thứ tiếng lạ, người thì được thông dịch các thứ tiếng ấy. Tất cả những điều nầy là công việc của cùng một Thánh Linh; Ngài ban phát ân tứ cho từng người tùy theo ý Ngài.” – I Cô-rinh-tô 12:7-11 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:
Cảm tạ Chúa vì đã ban Lời Ngài cho chúng con, nhờ Đức Thánh Linh soi dẫn, chúng con có thể hiểu Lời Chúa và mỗi ngày càng gần Chúa hơn. Xin Thánh Linh Ngài đầy dẫy trong lòng chúng con, để chúng con kinh nghiệm được năng quyền và tình yêu phục hồi đầy sức sống từ nơi Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!
*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!