Chuyển tới nội dung

GIAO ƯỚC VÀ LUẬT PHÁP – NGÀY 3

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Ba của chủ đề GIAO ƯỚC VÀ LUẬT PHÁP với câu hỏi “NHỮNG AI THUỘC DÒNG DÕI CỦA ÁP-RA-HAM?”

Chúng ta cùng quay lại vào buổi sáng thế, sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, thế giới trở nên hư hoại, nhưng Đức Chúa Trời đã hứa sẽ giải cứu thế giới thông qua dòng dõi của Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham rời khỏi quê hương của mình và đi đến một nơi vô định. Chúa đã hứa với Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ ban phước cho ông và khiến ông trở thành một phước lành cho người khác.

Đức Chúa Trời cũng hứa với Áp-ra-ham rằng dòng dõi ông sẽ trở nên đông đúc hơn cả các vì sao trên trời. Nhưng bạn có biết điều gì kỳ lạ trong lời hứa đó không? Vào lúc đó, Áp-ra-ham đã già và không có con, còn Sa-ra, vợ của ông, thì cũng đã quá tuổi sinh đẻ.

Nhưng Áp-ra-ham tin cậy Đức Chúa Trời và tin vào những gì Ngài đã phán hứa. Rồi cuối cùng vợ chồng Áp-ra-ham cũng có một con trai tên là Y-sác, và từ đó, lời hứa của Đức Chúa Trời bắt đầu được thực hiện.

Nhưng ai là người thuộc về dòng dõi Áp-ra-ham, và lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm qua họ như thế nào?

Áp-ra-ham sinh Y-sác, và Y-sác sinh Gia-cốp. Sau đó, Gia-cốp có mười hai người con trai trở thành mười hai chi phái của dân Y-sơ-ra-ên. Kế đó, các nhà tiên tri đã nói rằng từ chi phái Giu-đa sẽ sinh ra Đấng Cứu Thế của toàn thế giới. Và đúng như họ đã nói, từ dòng dõi của Áp-ra-ham, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến, y như Lời Ngài đã hứa!

Chính Chúa Giê-xu đã nói rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ đến qua Y-sơ-ra-ên. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra.

Vậy, với câu hỏi: “NHỮNG AI THUỘC DÒNG DÕI CỦA ÁP-RA-HAM?”, chúng ta có câu trả lời “HỌ LÀ DÂN Y-SƠ-RA-ÊN (HAY CÒN GỌI LÀ DÂN DO THÁI), DÒNG DÕI ĐƯỢC CHÚA CHỌN ĐỂ THÔNG QUA HỌ, ĐẤNG CỨU THẾ CỦA LỜI HỨA SẼ ĐẾN, PHƯỚC HẠNH ĐƯỢC MANG ĐẾN CHO THẾ GIAN.”

Hãy dành chút thời gian hôm nay để tạ ơn Chúa về những lời hứa mà Ngài đã thành tín thực hiện trong cuộc đời của chính bạn. Hãy nhờ Ngài giúp bạn đặt niềm tin vào Ngài, ngay cả khi bạn cảm thấy thực tại thật khó khăn và tương lai không rõ ràng.

Kinh Thánh có chép: 1. “Vì anh em là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong muôn dân trên mặt đất, Ngài đã chọn anh em để làm dân Ngài, một sản nghiệp riêng của Ngài. Đức Giê-hô-va tỏ lòng yêu mến và chọn lựa anh em không phải vì anh em đông hơn mọi dân khác, thật ra anh em là dân tộc ít nhất trong các dân tộc. Nhưng vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với tổ phụ anh em mà Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền uy đưa anh em ra, cứu chuộc anh em khỏi nhà nô lệ và khỏi tay Pha-ra-ôn, vua Ai Cập. Vì vậy, anh em phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời thành tín, Đấng gìn giữ giao ước và lòng nhân từ đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến Ngài và tuân giữ các điều răn Ngài.” – Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:6-9 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Đang khi Gia-cốp ở lại một mình thì có một người vật lộn với ông cho đến rạng đông. Trong lúc vật lộn, người đó thấy mình không thắng nổi nên đánh vào xương hông Gia-cốp, làm cho xương hông bị trặc. Người đó nói: ‘Trời đã sáng rồi, hãy để cho ta đi.’ Nhưng Gia-cốp đáp: ‘Tôi không cho ngài đi đâu, nếu ngài không ban phước cho tôi.’ Người đó hỏi: ‘Ngươi tên gì?’ Ông trả lời: ‘Tên tôi là Gia-cốp.’ Người đó bảo: ‘Tên ngươi sẽ không còn là Gia-cốp nữa, nhưng là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã tranh đấu với Đức Chúa Trời và người ta, và ngươi đều thắng cả.’” – Sáng Thế Ký 32:24-28 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “Vậy con phải nói với Pha-ra-ôn rằng Đức Giê-hô-va có phán: ‘Y-sơ-ra-ên là con Ta, là con trưởng nam của Ta, nên Ta phán với ngươi rằng: Hãy cho con Ta đi, để nó phụng sự Ta. Nếu ngươi từ chối không chịu cho nó đi, này, Ta sẽ giết con trưởng nam của ngươi.’” – Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22-23 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

4. “Ngài phán với tôi: ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên, con là đầy tớ Ta, Ta sẽ được tôn vinh bởi con.’” – Ê-sai 49:3 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

5. “Vì lời này chính là lời hứa: ‘Khoảng thời gian này Ta sẽ trở lại, và Sa-ra sẽ có một con trai.’ Không những thế, khi Rê-bê-ca mang thai đôi bởi một người là Y-sác, tổ phụ chúng ta; dù hai con chưa được sinh ra, chưa làm điều lành hay điều dữ nào — để duy trì mục đích của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn, không tùy thuộc vào việc làm nhưng tùy thuộc Đấng kêu gọi

— thì người mẹ đã được bảo trước rằng: ‘Đứa lớn sẽ phục dịch đứa nhỏ.’ Như đã có chép: ‘Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.’” – Rô-ma 9:9-13 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa kính yêu, chúng con cảm tạ Chúa vì ơn phước Chúa ban thật không xiết kể. Ngài đã chuẩn bị chương trình cứu rỗi cho nhân loại từ buổi sáng thế. Qua Chúa Giê-xu, phước hạnh Ngài ban tuôn tràn cho loài người chúng con qua các thời đại. Cảm ơn Chúa vì chúng con được làm con của Ngài, được Chúa yêu thương, được Chúa lựa chọn để trở nên người đem phước hạnh mà chúng con nhận lãnh cho mọi người xung quanh. Xin giúp chúng con trung tín trong mọi việc mà Ngài đặt để, trọn cả cuộc đời chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!