Chuyển tới nội dung

GIAO ƯỚC VÀ LUẬT PHÁP – NGÀY 4

Chúng ta bước vào Ngày Thứ Tư của chủ đề GIAO ƯỚC VÀ LUẬT PHÁP với câu hỏi “CHÚA ĐÃ BÀY TỎ TÌNH YÊU CỦA NGÀI VỚI NGƯỜI DO THÁI NHƯ THẾ NÀO?”

Theo bạn, Chúa đã thể hiện tình yêu của Ngài đối với dân sự của Ngài như thế nào? Ngài có bỏ mặc dân sự Ngài hay không?

Có một sự thật vốn đã được các vị diễn giả Cơ Đốc nhắc đến từ lâu, nhưng thời gian không làm cho nó mất đi ý nghĩa, đó là: Đức Chúa Trời không gọi những người đủ tiêu chuẩn. Ngài khiến kẻ được gọi trở nên đủ tiêu chuẩn.

Khi Đức Chúa Trời kêu gọi và trao cho ai đó một mục đích cụ thể, Ngài không bao giờ bỏ mặc họ tự xoay sở. Ngài luôn dạy dỗ, dẫn dắt và trang bị cho họ.

Và sự thật này cũng đúng với trường hợp của dòng dõi Áp-ra-ham, dân tộc Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã gọi họ trở thành một dân tộc đặc biệt, là dân thánh của Ngài. Đức Chúa Trời kêu gọi họ đóng một vai trò quan trọng để hoàn thành mục đích của Ngài. Nhưng Chúa không chỉ giao việc cho họ và rồi Ngài bỏ đi.

Không. Đức Chúa Trời đã ban cho Y-sơ-ra-ên món quà là Kinh Thánh — Lời của Ngài — mà ngày nay chúng ta gọi là Kinh Thánh Cựu Ước. Đức Chúa Trời đã ban điều này cho đất nước Y-sơ-ra-ên và cho chúng ta để hướng dẫn, truyền cảm hứng và trang bị cho chúng ta trong sứ mệnh trở thành dân sự của Đức Chúa Trời giữa thế gian.

Lời Đức Chúa Trời chính là ánh sáng để dẫn đường cho chúng ta. Không có Kinh Thánh, chúng ta sẽ chỉ bước đi trong bóng tối mà thôi.

Khi đối diện với câu hỏi: “CHÚA ĐÃ BÀY TỎ TÌNH YÊU CỦA NGÀI VỚI NGƯỜI DO THÁI NHƯ THẾ NÀO?”, chúng ta biết rằng: “Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài qua những lời hứa và giao ước Ngài ban cho Áp-ra-ham; qua luật pháp Ngài đã ban cho dân Do Thái.”

Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm trong Thi Thiên 19:7-10. Bạn có nhớ những lần Đức Chúa Trời đã từng phán với mình qua Kinh Thánh không? Hãy cảm ơn Chúa về món quà là Lời của Ngài, và vì Ngài đã không để bạn cô đơn.

Lời Chúa có chép rằng: 1. “Đức Giê-hô-va tỏ lòng yêu mến và chọn lựa anh em không phải vì anh em đông hơn mọi dân khác, thật ra anh em là dân tộc ít nhất trong các dân tộc. Nhưng vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với tổ phụ anh em mà Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền uy đưa anh em ra, cứu chuộc anh em khỏi nhà nô lệ và khỏi tay Pha-ra-ôn, vua Ai Cập.” – Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:7-8 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

2. “Vì vậy, con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Ta là Đức Giê-hô-va, Ta sẽ đem các con ra khỏi gánh nặng của người Ai Cập và giải phóng các con khỏi ách nô lệ. Ta sẽ giơ thẳng tay, dùng sự đoán phạt nặng nề mà chuộc các con.’” – Xuất Ê-díp-tô Ký 6:6 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

3. “‘Vậy bây giờ, nếu các con thật lòng vâng lời Ta và giữ giao ước Ta thì trong tất cả các dân tộc, các con sẽ là tài sản riêng của Ta; dù cả thế gian đều thuộc về Ta. Các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho Ta.’ Đó là những lời con phải nói lại với con dân Y-sơ-ra-ên.” – Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

4. “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn; chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sáng, làm cho sáng mắt sáng lòng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý. Tất cả đều công chính. Các điều ấy quý hơn vàng, thật quý hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật của tàng ong.” – Thi Thiên 19:7-10 (Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010)

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài đã dùng tình yêu vô điều kiện mà đối đãi dân Do Thái ngày xưa và cả chúng con ngày nay. Nhiều lần chúng con phạm tội, chúng con quay lưng lại với Chúa nhưng cảm ơn Ngài vì Ngài đã chẳng hề bỏ mặc chúng con. Ngài vẫn luôn kiên nhẫn và tiếp tục dùng Lời Ngài là Kinh Thánh để đụng chạm tấm lòng chúng con, giúp chúng con nhận ra những lỗi lầm, sai trái mà mạnh dạn ăn năn quay về đầu phục Chúa. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con có Lời Ngài là kim chỉ nam trong đời sống chúng con. Xin giúp chúng con yêu thích

Lời Ngài, mỗi ngày tìm kiếm Lời Chúa trước nhất, để Lời Ngài sẽ là lời sống, hành động và nhắc nhở chúng con trong từng phút từng giây chúng con sống động trên đất này. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men!

*A-men có nghĩa là: Muốn thật hết lòng/Thật như vậy!